Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/9. - 2014. február 20-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.) mint a „LÍVIA CSOKOLÁDÉ” Édesipari Termékeket Előállító és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 12 09 001797] 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 62-64.) kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a cég ingatlanának  nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. január 24.

 

 

Salgótarján belterület  2083 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű  1 497 m2 területű ingatlan

 

Salgótarján Megyei Jogú Város belterületén, a Kemerovó lakótelep szívében, kivett, telephely megnevezésű, 1 497 m2 alapterületű, keskeny közterületi zöldsávval övezett, helyi közúton teljesen körbejárható ingatlan.

A korábban a telken álló - többször is funkciót váltó - épületegyüttes felépítményei elbontásra kerültek

Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú területe a vízszintes, betonozott, sík terület megközelítését szolgáló, az ingatlan részét képező beton lépcsők kialakítása miatt három oldalról kissé szabdalt.

Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosítása kapcsán az ingatlan „Lk” Kisvárosias lakóterület besorolása rögzítésre kerül (a telek minimum 450 m2, építménymagasság maximum 7,5 m, telek beépíthetősége maximum 60 %).

Az ingatlan így, a helyi és országos rendeletek szerint, sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál, mely igény szerint két telekre akár meg is osztható. A lakó rendeltetésen kívül elhelyezhető rajta olyan épület is, mely – kereskedelmi, szolgáltató; – hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; –kulturális, közösségi szórakoztató; – szállás jellegű; – igazgatási, iroda; és – sport rendeltetést tartalmaz.

Az ingatlan tehát több funkcióval beépíthető, de beépítés nélkül, pusztán a sík, betonozott felület homogenizálásával alkalmas lehet – megfelelő engedélyek birtokában – időszaki kereskedelmi, kulturális, sport és egyéb rendezvényeknek is helyszínt biztosítani.

 

Az ingatlant vezetékjog terheli 3 m2 területre, jogosultja ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13).

Az ingatlant 20.000.000 Ft kölcsön és járulékai., illetve 42.000.000 Ft keretbiztosítéki jelzálogjog terheli, jogosultja a K&H kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

 

Irányár: 7 500 000 Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 476 250 Ft  

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az ingatlan a felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen a megjelenést követő 13. napon 10 – 13 óra között tekinthető meg.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a  felszámolóbiztos (3100 Salgótarján, Kun  utca 2.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: „LÍVIA CSOKOLÁDÉ  Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- 476 250 Ft ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a társaság OTP Banknál vezetett 11741000-20178079-00000000 számú bankszámlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének

kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetését követő földhivatali bejegyzéssel száll  át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

 

***