Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/21. - 2014. április 24-i - számában jelent meg:

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.) mint az ALIZETREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 01 09 950603] 1085 Budapest, József krt. 36.) kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a cég ingatlanainak  nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012. július 09.

 

 

I.                  Veszprém belterület  183 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű 

           363 m2  területű ingatlan

 

Az ingatlan Veszprém, Jókai Mór utca 15. sz. alatt két lakószintű, részben alápincézett kertes családi ház.

Az épületekkel, illetve kerítéssel teljesen körbezárt, 363 m2 területű telken található a lakóház. A többszörösen csonkolt téglalap alaprajzú, aszimmetrikus nyeregtetővel fedett, megközelítőleg bruttó 98 m2 alapterületű kétszintes épület az É-K-i telekhatárra, a szomszédos épülettel szorosan egymás mellé épült. A földszinten – a két szoba mögött – konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségeket alakítottak ki, melyet egy az épület középső sávját keresztbe elfoglaló egy hosszú, a végén lépcsőfeljáróval egybeépített előszoba,közlekedőtérrel kötötték össze. Az előszoba és a konyha délkelet felé átnyúlik egy kiugró épületrészbe, melynek tetején a felső szinthez tartozó teraszt alakítottak ki.

A kellő belmagassággal rendelkező emeleti részen a lépcsőt fogadó előteret, két szobát s egy egyéb mosdókagylóval felszerelt helyiséget alakítottak ki.

A teljes és jelentős felújítást igénylő épület több éve üresen áll, s jelen állapotában lakhatatlan.

Víz-, gázvezeték, szennyvízcsatorna hálózat kiépített. Az ingatlan összközműves környezetben fekszik, a közművek a területre bekötöttek.

 

 

Az ingatlant Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata építési korlátozása terheli.

 

Irányár: 10 500 000 Ft  (Tárgyi mentes)

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 515 000 Ft  

 

 

II.              Budapest IX. belterület  38236/203/A/40 hrsz-ú lakás megnevezésű  ingatlan

 

Az ingatlan Budapest, IX. Dési Huber István utca 16. III. lépcsőház II. emelet 3. alatti 1+2 fél szobás összkomfortos társasházi lakás.

A József Attila Lakótelep Budapest IX. kerületében helyezkedik el, az Üllői út, az Ecseri út, a Gyáli út és a Határ út által körülzárt területen.

Az épület közvetlen, mintegy 300 méteres közelében óvoda, általános és középiskola, művelődési központ, orvosi rendelő, gyógyszertár, idősek napközi otthona is megtalálható.

A 3 emeletes hagyományos technológiával, téglából épített lakóterület második emeletén található az 1+2 fél szobás összkomfortos társasházi lakás. A szobák egymásból nyílnak, a nyílásokon nincs ajtó. Az elkülönült, önálló helyrajzi számon jegyzett, önálló tulajdont képező lakás a társasházi közös tulajdonú épület 269/10000 eszmei hányadát képviseli, s  hozzá tartoznak a 2011.-ben bejegyzett társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségek. A lakás üres, beköltözhető.

 

Az ingatlant a SPARKASSE HARTBERG VORAU Bank (Ausztria) 8.370.988 Ft és járulékai zálogjoga terheli.

 

Irányár: 10 500 000 Ft  (Tárgyi mentes)

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 515 000 Ft 

 

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az ingatlanok a felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen, Budapesten a megjelenést követő  13., Veszprémben  15. napon 13 – 15 óra között tekinthetők meg.

 

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a  felszámolóbiztos (3100 Salgótarján, Kun  utca 2.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: „ALIZETREND  Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- a tételenkénti ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett ingatlanok birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetését követő földhivatali bejegyzéssel száll  át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

 

***