Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 214/45. - 2014. október 09- i számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.) mint a Phoenix Aqua Hungary Ásványvízgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 07 09 015127] 8083 Csákvár, Paulini Béla utca 11.) kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a cég befejezetlen ásványvízgyártásra létesült projektjének  nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. február 06.

 

 

A pályáztatott projekt elemek a következők:

 

I. Telekingatlan

 

Bakonysárkány község külterületén lévő bekerítetlen füves, gyepes terület, közvetlenül a 81. számú főközlekedési út mentén.

A község Komárom-Esztergom megye déli részén Fejér megye határán fekszik. Kisbértől 9 km-re,  Mórtól 12 km-re, a Bakony és a Vértes hegység között, a Móri-árok lejtőin található.

 

Az ingatlan adatai:

Helyrajzi száma: 05/26 kivett ipari terület megnevezésű külterületi ingatlan

Területe: 2 ha 9183 m2

Tulajdoni hányad:1/1

Az ingatlan villamos energiával ellátott, a főútról idegen tulajdonú, szolgalmi joggal biztosított földútról közelíthető meg. A főútról való becsatlakozás  körforgalom kiépítésével megoldottá válik. 

Az ingatlanon található a K-4 kat. számú kút, valamint a 20% készültségi fokú palackozó üzem.

 

Az ingatlan terheli:

1.      vízvezetéki szolgalmi jog 1053 m2 területre, jogosult az Észak dunántúli Vízmű

 

     Zrt. Tatabánya, Sárberek 100.

2.      Az ingatlant vezeték jog 3 m2 területre, jogosult az E.ON Észak-dunántúli

 

     Áramhálózati Zrt,, Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.

3.      Az ingatlant jelzálogjog 11 550 000 Ft és járulékai erejéig, jogosult a TOOL-TEMP Hungária Kft., Csákvár, Paulini B. utca 11.

4.      Az ingatlant jelzálogjog 7 300 000 Ft és járulékai erejéig, jogosult Novai Éva, Budapest, Menyecske utca 5.

5.      Az ingatlant jelzálogjog 109 942 300 Ft és járulékai erejéig, jogosult CHARBON Kft. Ács, Gyár utca 32-38.

6.      Az ingatlant jelzálogjog 14.772,20 Euro és járulékai erejéig, jogosult MMM2001. Bt.

 

A jelzálogjog bejegyzések vitatottak, per alatt állnak.

 

 

 

 

II. K-4 OKK számú mélyfúrású kút

 

A 2009. évben fúrt 900 méter mély kút jelenleg egy lezárt betonaknában lévő kútfejjel van kiképezve.

Tervezett és gyakorlatban mért vízhozama 200 liter/perc.

 

A kút vízbázisa a 830 – 900 m között elhelyezkedő triász korú mészköves összlet. A víz típusa hideg karsztvíz, oldott ásványi anyag tartalma 780 mg/l, kémiai jellege kalcium,- magnézium,- hidrogénkarbonátos.

Az ÁNTSZ Országos Tiszti főorvosi Hivatal minősítése szerint a kútból nyert víz „elismert ásványvíz” belső (palackozási célú) felhasználásra.

 

A működtetéshez szükséges vizsgálati jegyzőkönyvek, hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, illetve szükség szerint megújíthatók.

 

 

III. Ásványvíz palackozó üzemi csarnok

 

Az ingatlanon az elkészült mélyfúrású kúttól 43 m-re kb. 20%-os készültségi fokban található az összesen 1 020 m2 alapterületű palackozó üzemi csarnok.

 

 

Az épület alapozása, tartószerkezete, tetőkialakítása elkészült, a további építési munkálatok felfüggesztésre kerültek.

Az épület engedélyezési tervei 2010. december hónapban lett  kiadva.

Épületgépészeti elemek, palackozó sorok és egyéb technológiai berendezések beszerzésére nem került sor.

 

A projekt elemei kizárólag egyben pályázhatók.

 

Irányár: 55 000 000 Ft  (Tárgyi adómentes)

Ajánlati biztosíték (bánatpénz) : 1 850 000 Ft  

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az ingatlan a felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen a megjelenést követő 13. napon 12 – 14 óra között tekinthető meg.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a  felszámolóbiztos (3100 Salgótarján, Kun  utca 2.) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: „Phoenix Aqua  Kft. "f.a." Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- 2 000 000 Ft ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a felszámoló OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlájára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

 

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

 

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének

kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

 

***