Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/56. - 2014. december 27-i számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

 

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint a Fors Nova Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 01 09 923878] 1222 Budapest, Fenyőpinty út 7.) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2014. október 9.)

 

 

1./2014 sz. pályázati felhívását

 

teszi közzé a cég alábbi hűtéstechnikai és agyagmozgató eszközeinek nyilvános értékesítésére.

Kültéri folyadékhűtők (McQuay típus, 3db 70 kW), beltéri léghűtők (Güntner gyártmány 6 db), csőrendszer szivattyúkkal (kb. 200 m, 4db centrifugál szivattyú, kiegyenlítő tartályok), targonca (elektromos, 1 tonnás)

Az eszközökről és állapotukról felszámolónál részletes lista áll rendelkezésre.

A hűtéstechnikai eszközök egy budapesti pincében beépített állapotban vannak, szakszerű kiszerelésük, elszállításuk, valamint a bontási terület szakszerű helyreállítása a vevő feladata.

 

Az eszközök csak egyben pályázhatók.

 

Az eszközök irányára: 1 350 000,- Ft +ÁFA

 

Ajánlati biztosíték (bánatpénz) 85 725,- Ft

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell benyújtani a felszámoló 3100 Salgótarján, Kun utca 2. szám alatti irodájába.

A borítékra kérjük ráírni: „Fors Nova Kft.. „fa”. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett eszközök birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének

kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].