Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/55. - 2014. december 18-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint a

TREBIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: [05 09 014612] 3752 Galvács, Bereg utca 2.) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2013. március 17.),

 

 

4/2014. számú pályázati felhívását

 

teszi közzé a társaság vagyontárgyának, ingatlanának nyilvános értékesítésére.

 

 

I. Idegen tulajdonon végzett beruházás, ingatlan

 

Galvács község belterületén, az ingatlan nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetes személy tulajdonában lévő ingatlan. Az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos Bíró Antal Balázs, azonban a tulajdonos, aki egyben a felszámolás alatt álló gazdasági társaság tagja, elismerő jognyilatkozata szerint a TREBIKER Kft. „f.a.”  cég ingatlan-nyilvántartáson kívüli, 9/10-ed részbeni tulajdonosa a fenti ingatlannak. A felszámoló az ingatlan értékesítése során a bejegyzett tulajdonos felhatalmazása alapján jár el. Értékesítésre az ingatlan egésze kerül a jelenlegi állapotában.

A település Borsod-Abaúj-Zemplén Megye északi részén, Miskolctól 38 km-re a Csereháton található az Edelényi kistérségben. A község északi határánál található a Rakaca-tó.

 

Az ingatlan részletes adatai:

Címe: 3752 Galvács, Bereg utca 2.; 156 hrsz.

A telek területe: 7 513 m2.

Az ingatlanon az adós cég oktatási központ létesítése céllal 320 m2 alapterületen épület felújítást kezdett meg.

 

Az elért készültségi fok 25 %.

Az ingatlan értékesítése a magánszemély tulajdonos hozzájárulásával történik. 

Tulajdoni forma: magántulajdon

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlant vezetékjog terheli a VMM-276/2012 engedély számú Galvács 0,4 kV-os 1. számú vezetékrendszer 1227/2011.számon záradékolt változási vázrajz szerinti tartalommal.

Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.

 

Az ingatlan irányára: 2.126.600,- Ft (ÁFA-t nem tartalmaz)

Ajánlati biztosíték a vételár 5%-a (bánatpénz): 106.330,- Ft

 

 

Az ingatlan a Cégközlönyben való közzétételt követő 13. nap 10 és 12 óra között felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthető meg.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az ÁFA körbe tartozó pályázók a 2007. évi CXXVII. törvény szerint fordított adózásra vonatkozó előírásai szerint pályázhatnak.

 

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, a többi pályázó részére, illetve eredménytelen pályázat esetén valamennyi pályázó részére 8 munkanapon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. Ha az adásvételi szerződés a pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlati biztosíték összege az adásvételi szerződés megkötését követően a vételárfizetés és a szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek teljesítésének biztosítékául, foglalóként szolgál.

 

A megvásárlásra kínált ingatlanra vonatkozóan a felszámoló a kellékszavatossági felelősséget kifejezetten kizárja, azok megtekintéséről, állapotuk megismeréséről a pályázó saját érdekkörében és felelősségére gondoskodhat. Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A felszámoló nyilatkozik, hogy jelenlegi ismeretei szerint az ingatlan területén környezetvédelmi terhelésről tudomása nincs, de a jövőben felmerülő környezetvédelmi terhelésért felelősséget nem vállal.

 

Az ingatlanról részletes dokumentáció (értékbecslés) áll rendelkezésre, amely egyeztetett időpontban a felszámoló irodájában ingyenesen megtekinthető, ellenérték fejében arról másolat készíthető.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 21. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. irodahelyiségében (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.)

 

A borítékra kérjük ráírni: „TREBIKER Kft „fa” Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

A pályázatot a felszámoló akkor tekinti határidőben érkezettnek, ha:

1. a pályázati anyagot a B&B Kft. címére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15), legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján postára adják, vagy

2. személyesen - átvételi elismervény ellenében -, a felszámoló irodájában, legkésőbb a pályázati határidő utolsó napjának (déli) 12 órájáig leadják.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát vagy e tény hitelt érdemlő igazolását, (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám),

- a megvásárolni kívánt ingatlan nettó ajánlati árának egyértelmű megjelölését,

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig. A közlemény rovatba feltüntetni a TREBIKER Kft. „f.a. „cégnevet, a pályázat számát (4/2014.), vagy az ajánlati biztosíték (bánatpénz) felszámoló irodájában személyesen átvételi elismervény ellenében történő befizetése,

-  60 napos ajánlati kötöttség vállalása,

- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az adásvételi szerződés szerkesztése és ellenjegyzése, valamint a NAV és az illetékes földhivatal előtti eljárás során a felszámoló által megjelölt ügyvédi iroda közreműködését elfogadja, és vállalja (a vételártól függően) a nettó vételár 1% + áfának megfelelő ügyvédi munkadíj, valamint a földhivatali eljárással és a szerződéskötéssel összefüggő egyéb költségek megfizetését,

– a felszámoló által elkészíttetett adásvételi szerződéstervezetben meghatározott feltételek elfogadása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett eszközök birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: Dr. Kemény Valéria felszámolónál [4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15., telefon: 06-30/550-3724].